มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ICMSIT 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ICMSIT.ssru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2160 1509