สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI academic Conference 2017 ครั้งที่ 4

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI academic Conference 2017 ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลืื่อนประเทศไทย 4.0” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tni.ac.th/tniac2017/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-763-2600 ต่อ 2760