สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดให้มีการสัมมนา “การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว” ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44

สอบถามเพิ่มเติม ; กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร.0-2561 2445 ต่อ 404 (ชนิดา/ภรรทรทร)

โทรสาร. 0-2561-3721