สวพ.มก. จัดอบรมฯ “System Thinking” วิทยากรโดย อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช

วันที่ 21 มีนาคม 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิด และบุคลากร สวพ.มก.ร่วมเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “System Thinking” โดย อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการบรรยายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่อง ภาพรวมความสำคัญ แนวทางการคิดเชิงระบบ เครื่องมือการคิด และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน รวมทั้ง การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการทำกิจกรรมโดยให้บุคลากรช่วยคิดยกตัวอย่างธุรกิจ โดยนำหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มานำเสนอ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์