ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย”

Click : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ: พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของรัชกาลที่ 9 โดยรูปแบบของงาน ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การพบปะนักวิจัย การเจรจาธุรกิจ กิจกรรมการประกวด และการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีกำหนดการดังนี้

กิจกรรมการประกวด

กำหนดการ

 8:30 – 9:00 น.  ลงทะเบียน
9:00 – 9:15 น. พิธีเปิดงาน
9:15 – 10:00 น. ปาฐกถาพิเศษ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 กับการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย จากอดีตสู่อนาคต
โดย : นายอำพล เสนาณรงค์ (ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9)
10:00 – 11:00 น. เสวนา “สร้างสรรค์ข้าวไทยผ่านงานวิจัยของ มก.”  เปิดตัวหนังสือ KU สร้างสรรค์ข้าวไทย :
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี และ หนังสือ ข้าวห้อม หอม
โดย : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล/รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์/ ตัวแทนงานวิจัยด้านข้าว
11:00 – 12:00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และผลงานวิจัยข้าวไทย
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. เสวนา “ทิศทางขับเคลื่อนข้าวไทย Thailand 4.0: ต่างมุมมองเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย : รศ. สมพร อิศวิลานนท์/ รศ. ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร/ ศ. ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล/
ผศ. ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
ดำเนินรายการโดย อ.สง่า ดามาพงษ์
14:30 – 16:00 น. พบปะนักวิจัย เจรจาธุรกิจ เยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมประกวดศิลปะจากเมล็ดข้าว และผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว
16:00 – 16:15 น. พิธีปิดและมอบรางวัลการประกวด

หมายเหตุ นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย มีจัดแสดง และจำหน่ายทั้งวัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานฯ ต้องลงทะเบียนการเข้าร่วมงานฯ ผ่านเว็บที่ http://rdi.ku.ac.th/2017/KRiceKU/register.php (โดยจะ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณพิชาชาอรฐ์ สิริชีวเกษร โทร. 081-667-0824 หรือ คุณอรญา ศรีอนันต์ โทร. 095-269-5154