เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556

สวทช. จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจยแกนนำ ประจำปี 2556” จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญาในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ จนก่อให้เกิดการสร้างทีมวิจัยที่มีความคล่องตัว และมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556