มก. ร่วมกับสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation”

วันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation”  โดย Prof.Dr. ir.Aalt Dijkhuizen President of the Netherlands Top Sector Agri. &Food ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน โดย H.E. Mr. Paul Menkveld อุปฑูตเนเธอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน