นิล 4.0 : แอปพลิเคชั่นเลี้ยงปลานิลอัจฉริยะบนมือถือ

นักวิจัย มก.พัฒนา แอปพลิเคชั่น “นิล 4.0 : Smart Fish Smart Kit” บนโทรศัพท์มือถือ เป็นโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ได้ข้อมูลการบริหารจัดการระบบฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ

สมเด็จพระจักรพรรดิ์อากิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ๋นได้น้อมเกล้าถวายปลาน้ำจืดตระกูลทิลาเปีย (tilapia) เป็นจำนวน 50 ตัว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2508   โดยโปรดเกล้าฯ ให้นำปลาดังกล่าวไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต หลังจากนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายปลาลงเลี้ยงในบ่อดิน ต่อมาในเวลาเพียง 5 เดือนเศษ ปรากฏว่าในบ่อที่เลี้ยงมีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยให้เจ้าหน้าที่กรมประมงศึกษาการเจริญเติบโตของปลาทุกเดือน และพบว่าปลาชนิดนี้เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตได้รวดเร็วมาก  ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล พระองค์ท่านได้พระราชทานลูกปลาดังกล่าว จำนวน 10,000 ตัว จากบ่อดินในบริเวณพระตำหนักสวนจิตรลดา แก่กรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ ณ แผนกทดลองและเพาะเลี้ยงในบริเวณเกษตรกลางบางเขน และสถานีประมงต่างๆทั่วราชอาณาจักร 15 แห่ง ให้ดำเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์พร้อมกัน ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2509 และได้พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า “ปลานิล”  จนปัจจุบัน ปลานิลกลายเป็นปลาที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่นิยมบริโภคในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร  

เพื่อให้การบริหารจัดการการเลี้ยงปลานิลแบบเข้มแข็ง ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน มีระบบการผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐานมีความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของตลาด รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอัตโนมัติในการตรวจวัดและควบคุมปัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้การเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นต้นแบบ ระบบจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ควบคุมอุปกรณ์รวมถึงการรายงานผลหรือแจ้งเตือนในกรณีเกิดความผิดปกติ ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มื

        

แอปพลิเคชั่น “นิล 4.0” บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอย  มีจุดเด่นคือ สามารถแสดงสภาพอากาศ ปริมาตรน้ำ คุณภาพน้ำ รวมทั้งข้อมูลราคาตลาดของปลานิล ได้ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบัน ทั้งยังสามารถใช้วัดขนาดขนาดและประเมินน้ำหนักปลานิล คำนวณหาปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่จะให้ในแต่ละวัน คำนวณหาประสิทธิภาพการเลี้ยง คำนวณหาต้นทุนและผลตอบแทน แสดงดัชนีคุณภาพน้ำและการจัดการ และสามารถให้ข้อม฿ลด้านโรคและการป้องกันรักษาได้อีกด้วย

ในส่วนของการวัดขนาดและประเมินน้ำหนักปลา สามารถให้ข้อมูลขนาดและน้ำหนักปลาด้วยการถ่ายรูปปลาที่ต้องการวัดโดยประเด็นสำคัญคือในรูปต้องมีวัตถุที่ลอยน้ำได้และทราบความยาวที่แน่นอน เช่น แผ่นโฟม หรือขันน้ำ ที่อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงปลาที่ต้องการวัด ทั้งนี้รูปปลาควรเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า เมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำรูปเข้าสู่โปรแกรมเพื่อทำการคำนวณ  จะได้ประมาณการขนาดและน้ำหนักปลาที่ต้องการ 

แอปพลิเคชั่น “นิล 4.0” และโปรแกรมวัดขนาดและประเมินน้ำหนักปลานิล จะช่วยให้ผู้เลี้ยงปลานิลได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งด้านการผลิต และการตลาด  เป็นเทคโนโลยีรองรับการใช้งานในยุคดิจิทัลเพื่อช่วยในการบริหารจัดการแก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลานิล อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

แอปพลิเคชั่น “นิล 4.0” ได้รับรางวัล popular vote งานประกวดผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  :   ดร. วราห์ เทพาหุดี

                               ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                                คณะประมง

                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่     :      ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                              สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

                              โทร. 02 561 1474

                              e-mail : rdiwan@ku.ac.th.

ดร. วราห์ เทพาหุดี