สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเสนอชื่อพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ร่วมกับ บริษัท ที อี คิว จำกัด จัดให้มี “รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2560 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ ทดลองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองและกระตุ้นให้มีการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส) และผู้บริหารหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  website สพสว.