สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation”

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation” โดย Prof. Dr. ir.Aalt Dijkhuizen (President of the Netherlands Top Sector Agri. & Food)  ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 15:00-16:15 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ท่านอุปทูตเนเธอร์แลนด์ H.E. Mr. Paul Menkveld (Charge d’Affaires a.i.) กล่าวนำในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสรับฟังการบรรยาย และได้เรียนรู้ประสบการณ์จาก Top Sector ด้าน Agri. & Food ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทยในปัจจุบัน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมต้อนรับท่านอุปทูตเนเธอร์แลนด์ และรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว โดยขอความกรุณาท่านลงทะเบียนออนไลน์ที่ ลงทะเบียนรับฟัง NetherlandTopSectors หรือส่งแบบตอบรับ ไปยังคุณรัตนาภรณ์ ไชยแสน ทางโทรสาร 02-561-1985 หรือ E-mail: rdirpe@ku.ac.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560

กำหนดการ

15:00 – 15:05 น.    กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
15:05 – 15:15 น.     กล่าวเปิดงาน
โดย H.E. Mr. Paul Menkveld (อุปทูตเนเธอร์แลนด์)
15:15 – 16:15 น.      บรรยายพิเศษ เรื่อง The Netherland’s Top Sectors: Policy and Implementation
โดย Prof. Dr. ir.Aalt Dijkhuizen (President of the Netherlands Top Sector Agri. & Food)

ดาวน์โหลด