สวพ.มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับส่วนงานนำร่องที่บันทึกผลงานสร้างสรรค์ในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี