กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด 2 ฉบับ ประกอบด้วย

  1. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวง ประเภท5 เฉพาะเฮมพ์) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เพื่อพ้นกำหนด 360 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ (วันที่ 1 มกราคม 2561)
  2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559 (กฎกระทรวงฯ ประเภท 4 หรือประเภท 5 ) โดยประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กฎกระทรวงฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559,  กฏกระทรวงฯ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559