สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) จัดการอบรบหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ คกส. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ จำนวน 2 รุ่น (รับรุ่นละ 50 คน)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องเบญจรัตน์ ชั้น 1 โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้สนใจสามารถส่งใบตอบรับ ไปยัง Fax. 02-579-0388 หรือ e-mail: admin@labanimals.net ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง website 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ใบตอบรับ  กำหนดการ  โครงการ