การอบรม “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเรื่อง “ยางพารา 4.0 และการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา 61 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โดยในวันแรกเป็นภาคบรรยาย ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา สกว. เป็นวิทยากรบรรยาย ส่วนในวันที่สองเป็นการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมยางพารา ที่กรุงเทพฯ และ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่องานวิจัยมุ่งเป้า ได้ความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพาราเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เหมาะสมต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล โทรสาร 02-561-1585 หรือ sopida.c@ku.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ มก. โทร 02-579-5547 ต่อ 22

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ  โครงการ  ใบสมัคร