สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM)”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager: RM)” รุ่นที่ 10-13 ในช่วงเดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arda.or.th/

สอบถามเพิ่มเติม;
โทร. 0-2579-7435 ต่อ 3614 (อนงค์)
โทรสาร. 0-2579-7435 ต่อ 3610