ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดตารางการอบรม แข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน  และแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

–  **อัพเดท ตารางแข่งขันปีกบังคบวิทยุแบบปีกหมุน (คลิกที่นี่)

แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันฯ

หรือ http://rrm.nrct.go.th/control-planes/95-table-paln.html

 

 

 

กติกาการแข่งขันฯ (คลิกที่นี่)

 

 

 

 

กรุณาส่งใบตอบรับ ได้ที่ E- mail :
nrct.rc.2012@hotmail.com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– ท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมได้จากหน่วยงานต้นสังกัด – ภายในทีมต้องประกอบไปด้วยสมาชิกไม่เกิน ๔ ท่าน รวมอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน – กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและตัวบรรจง