KUKM 060 พันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่

KUKM 060 พันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ จากข้อมูลที่วิเคราะห์มีโปรตีนในใบ 25.76% ปริมาณไซยาไนด์ 231 mg/kg  ซึ่งปัจจุบันสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ได้คัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตและคุณภาพใบที่สูง พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูก  สอบถามได้ที่ คุณธีระ สมหวัง  สถานีวิจัยเขาหินซ้อน โทร. 08-6035-2122