สวพ.มก.ร่วมโครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต คณะเกษตร มก.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร ในการเสวนาเวทีเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้นำ “โครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต” เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่และปัญหาที่ควรแก้ไขในการลดต้นทุนการผลิตข้าว การสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่นปุ๋ยสั่งตัด รวมทั้งการบรรยายในเรื่อง “รู้จักดิน ปุ๋ย และเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด” ณ ห้องประชุม 512 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน