การเสนอชื่อผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชำติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ นักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผล สำเร็จด้วยดี วช.จึงได้จัดให้มีการเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ มีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการ เป็นประจำทุกปี

สำหรับปี ๒๕๖๐ นี้ วช. ได้กำหนดระยะเวลาสำหรับให้หัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือระดับคณะ หรือเทียบเท่า นิติบุคคล ภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมต่างๆ หรือผู้ที่เคยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น แห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชำติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยที่สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดตามระเบียบฯ ข้อกำหนดฯ ของ วช. ในการเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติที่แนบท้ายประกาศฯ ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

Link : รายละเอียดการเสนอชื่อนักวิจัย /ผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลฯ