สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเภททุน ได้แก่

1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Natural Product for Drug Discovery” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 20 มีนาคม 2560

2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Biodiversity” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Science (CAS) รับเอกสารเชิงหลักการ (concept proposal) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

3. ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 23 มีนาคม 2560)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/ARDfund