ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “The EU’s Trade and Development Policy as an aspect of Inter-reginal relation with ASEAN: a case of well-begin”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The EU’s Trade and Development Policy as an aspect of Inter-reginal relation with ASEAN: a case of well-begin” (ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา: กรณีศึกษาประเด็นความอยู่ดีมีสุข) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม DIPAK C.JAIN อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ces.in.th/main/?p=5632  

ภายใน 13 มีนาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม 02-218-3922 E-mail; nontiwat.s@chula.ac.th