สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=42

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412,413

โทรสาร. 0 2579 2284