ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย “สมุนไพร”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย "สมุนไพร" 
เพื่อเตรียมการจัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.