การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน 3 ส่วนจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. รายละเอียดดังประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอโครงการวิจัย ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของนักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนฯ ตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

  • จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น
  • จัดทำแบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน
    ต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อการพิจารณากลั่นกรอง

อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย เมื่อได้รับการอนุมัติกรอบเงินงบประมาณเงินรายได้จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นหัวหน้าโครงการวิจัยทุกคน จะต้องนำเสนอกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ “การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยฯ มาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีคุณสมบัติเข้าข่ายและประสงค์จะเสนอขอทุน โปรดดำเนินการตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยท่านสามารถ Download หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยฯ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุด้านล่างนี้

 

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง