สวพ.มก. จัดอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

วันที่ 27 มกราคม 2560 รศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • วิวัฒนาการ ความเป็นมาของหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กฎหมายและข้อบังคับการวิจัยในมนุษย์ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง โสภิต ธรรมอารี
  • ระเบียบข้อบังคับของอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และแนวทางจริยธรรมในการวิจัย โดย คุณมาลี จิรวงศ์ศรี (ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร)
  • การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดย พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธี พานิชกุล
  • การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา โดย พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธี พานิชกุล

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.