การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2560 หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลากรสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอได้โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถดูรานยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โทร. 0 2612 1555 ต่อ 379

โทรสาร. 0 2612 1374