ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUREC) จะจัดโครงการอบรม หลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักจริยธรรมการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู้การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยแก่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยสมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตาม link นี้ https://goo.gl/forms/nkCBy7J1o86vfO8J2 ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์ให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ตอบรับเข้าร่วมอบรมจากผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่า 120 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานหรือเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม (click)

 

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3

 

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3