กรมควบคุมโรคขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://envocc.ddc.moph.go.th 

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 590 4514, 02 590 4539

โทรสาร. 02 590 4380

E-mail : envocc8th@gmail.com