สวพ.มก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”

วันที่ 12 มกราคม 2560  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน “Standard Operating Procedure Writing หรือ SOP”  ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการนำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหลักการและแนวทางการเขียน SOP รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.