การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน – Standard Operating Procedure Writing”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน – Standard Operating Procedure Writing” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำ SOP ของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดทำ SOP ที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฎิบัติงานได้จริง และ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ไปยัง คุณโสภิดา 02 579 5547 หรือ สายใน 1457 ต่อ 22 หรือ rdisdch@ku.ac.th ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ,  โครงการ