เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) โดย ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) หรือ MAP เป็นระบบกรองน้ำขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งบนพาหนะ เช่น จักรยาน รถ หรือเรือ เพื่อเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและน้ำประปาถูกตัดขาด รุ่น MAP3.4 สามารถกรอกน้ำดิบที่มีการปนเปื้อน และมีอัตราการผลิตน้ำได้สูงถึง 16 และ 7 ลิตร/นาที โดยใช้กำลังขับปั๊มน้ำแรงดันสูงด้วยเครื่องปั่นไฟหรือสามารถสลับไปใช้ไฟฟ้าจากปลั๊กไฟทั่วไปตามอาคาร ซึ่งควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำและความดันผ่านไส้กรอง ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.