ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUREC) จะจัดโครงการฝึกอบรม  เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักจริยธรรมการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความสนใจหรือดำเนินงานวิจัยเกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ในการนี้ จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับ (click) และส่งไปยัง E-mail address: ruttanapn@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ท่านแรก 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมด้านล่าง

schedule27jan2017

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม (จำนวน 51 คน)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2560 เวลา 09:35 น.

 

1 คุณ อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 9/1/60, 5:14 pm
2 นาง ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 9/1/60, 10:53 pm
3 คุณ อภิญญา จุฑางกูร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10/1/60, 10:50 am
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา ทองรัตน์สกุล ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/1/60, 3:08 pm
5 ดร. อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 10/1/60, 3:10 pm
6 คุณ ประภัสสร รักถาวร สถาบันผลิตผลเกษตรฯ 10/1/60, 3:10 pm
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 10/1/60, 3:22 pm
8 ดร. ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 3:40 pm
9 ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 3:42 pm
10 คุณ ชมดาว สิกขะมณฑล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 10/1/60, 4:18 pm
11 ดร. อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 4:18 pm
12 คุณ ธนันพัชร์ เจริญสัมฤทธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 4:18 pm
13 คุณ ณัฐกานต์ กีสด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 4:18 pm
14 รองศาสตราจารย์ ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 4:38 pm
15 ดร. มัสลิน นาคไพจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 5:25 pm
16 ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 6:20 pm
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษฐิดา จันทราพรชัย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 6:41 pm
18 รองศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ ริมคีรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 6:41 pm
19 ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 6:41 pm
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 7:30 pm
21 ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 7:50 pm
22 คุณ ณัฐธิดา นุ่มแทน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 9:46 pm
23 คุณ เจน ลิขิตชลธาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 9:46 pm
24 คุณ ธนพร มากช่วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 9:46 pm
25 คุณ เกียรติศักดิ์ ปุหิ้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 9:46 pm
26 คุณ นพวุฒิ พงษ์บุญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 9:46 pm
27 คุณ ขจงจิตต์ ทองแท่ง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 9:46 pm
28 คุณ กมลลักษณ์ จิรกุลกนก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10/1/60, 11:40 pm
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 11/1/60, 7:43 am
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา สและน้อย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 11/1/60, 8:04 am
31 ดร. จําเนียร ชมภู ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน 11/1/60, 10:10 am
32 ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน 11/1/60, 10:10 am
33 คุณ นภาลัย ทองปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11/1/60, 10:13 am
34 ดร. อรวรรณ ละอองคำ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 11/1/60, 11:39 am
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังสดาลย์ บุญปราบ คณะประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 11/1/60, 12:49 am
36 ดร. จุฑา มุกดาสนิท ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 11/1/60, 1:06 pm
37 ดร. จีรภา หินซุย ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 11/1/60, 1:06 pm
38 อาจารย์ นวพร วรรณวิศาล ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 11/1/60, 1:06 pm
39 รองศาสตราจารย์ รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 11/1/60, 2:05 pm
40 ดร. เปรมวดี เทพวงศ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง 11/1/60, 2:12 pm
41 คุณ สุณีย์ พยุงพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 2:23 pm
42 คุณ ชัยพร เจริญพุฒ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 2:23 pm
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 2:35 pm
44 คุณ กมลทิพย์ สังข์นาค ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 2:44 pm
45 คุณ วิลาวัลย์ เสือทอง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 2:44 pm
46 คุณ ภัทรศกุณ ภูคัสมาส ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 3:33 pm
47 คุณ พิมลพร พงศ์ทองคำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 3:53 pm
48 คุณ ญาธิป พุทธธนานันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 4:06 pm
49 ดร. กานต์สุดา วันจันทึก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 11/1/60, 4:07 pm
50 คุณ ภัทรพร ไทยสาครพันธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11/1/60, 5:43 pm
51 คุณ จันทร์เพ็ญ แสงประกาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 11/1/60, 5:54 pm