บุคลากร สวพ.มก. รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากร สวพ.มก. ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณ 2 ท่าน ในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ

  • นางสาวมาลี สกุลนิยมพร บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559
  • นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559