รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555

 

ประเภทรายงานการวิจัย (ระดับชมเชย)
ผลงานเรื่อง : การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย
The Development of a Structural Equation Model of Social Maketing Communications for Reducing Health-Risk Behaviors among Thai Youth
โดย
นายนธกฤต วันต๊ะเมล์
(ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ