รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

ResearcherAward_56_sasitape

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมทัศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู”
(Enhancing Thai Elementary Science Teachers’ Views and Practices of Zoo-based Science, Technology, Society, and Environment (STSE) Approach through a Professional Development Program)
โดย
ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)
วิทยานิพนธ์ของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ยุตาคม
(สาขาการศึกษา)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ