รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

 ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

 วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การค้นหายีนควบคุมความหอมของถั่วเหลืองฝักสด”
(Identification of Gene Controlling Fragrance in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill))
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสาราญ
วิทยานิพนธ์ของ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
(ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กพส.)
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ