รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม”
(Processing and Properties of Porous NiTi)
โดย
ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
วิทยานิพนธ์ของ : Northwestern University , สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. David C. Dunand
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ