รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดีเด่น)

 ResearcherAward_56_WinV

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การตอบสนองต่อสารในเลือดคนและการควบคุมเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิ-พารัม ในยุงก้นปล่องผ่านกลไกสื่อสารแมพไคเนส”
(MAPK Signaling Pathways Regulate Human Blood-derived Factors-dependent Mosquito Response to Plasmodium falciparum)
โดย
นายสัตวแพทย์ ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
(ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์)

วิทยานิพนธ์ของ : University of California, Davis สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Shirley Luckhart
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ