รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

ResearcherAward_56_MontreeS ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ)
ผลงานเรื่อง : “ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน” ”
ผู้ร่วมวิจัย :
1. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2. นายภัทรชัย ศรีมุข
3. นายธนนท์ แก้วทรงพล
4. นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์
5. นางสาวพรรณศิริ สุขท่า
6. นายนที ชินวิภาส
7. นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
8. นางสาวญาณิศา สงวนศักดิ์
9. นายภาณุพงศ์ กลั่นบุศย์
10. นายจักรกริช ขันติโล
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ