รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

 น.ส.ไพลิน ศรีสุรัติสิริ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ)
ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเืรืองแสง
ผู้ร่วมวิจัย :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
2. นางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ (คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
3. นายสาราญ ปราบภัย
4. นางสาวกนกอร เวชกรณ์
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ