รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดี)

ResearcherAward_56_RatchaneeHResearcherAward_56_WichaiKpg ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
(ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อAcidovorax avenae subsp. citrulli
คณะผู้วิจัย
1. ดร.อรประไพ คชนันทน์
2. ดร.อรวรรณ หิมานันโต
3. รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล
4. ดร.เพลินพิศ ลักษณะนิล
5. นางสาวมัลลิกา กาภูศิริ
6. ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กพส.)
7. รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กพส.)
8. นางสุรภี กีรติยะอังกูร
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ