รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี สาขาการศึกษา)

 ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
(The Development of an Instructional Model for Enchancing Graduate Students’ Desirable Research Characteristics)
โดย
ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)
Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ