สวพ.มก.แสดงความยินดีวันขึ้นปีใหม่ แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีวันขึ้นปีใหม่ แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์