สวพ.มก.แสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ (อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. )ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ