Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University) จัดการประชุมหัวข้อ Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ