มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “พิบูลย์สงครามวิจัย” ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่ http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5526-7038