โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ร่วมจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการขี้ขาวในกุ้ง ทั้งในเชิงวิชาการ การจัดการ พร้อมทั้งรับมือกับปัญหาอากการขี้ขาวในกุ้ง และหาแนวทางการแก้ปัญหาการเกิดอาการขี้ขาวในกุ้งอย่างถูกวิธีโดยปราศจากการใช้สารต้องห้ามต่างๆ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนรมน เหมวิรัชชัย โทร 02-881-5892, 090-2768388 โทรสาร02-8815893 email: noramon_ploy12@yahoo.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ