สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อน 3 เมืองต้นแบบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนา 3 เมืองต้นแบบ ได้แก อ.สุไหงโก-ลก อ.เบตง อ.หนองจิก ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สกว. จึงเห็นควรจัดประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อน 3 เมืองต้นแบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Areas : SRA) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงแรมสยามโอเรียนทัล ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

โดยสามารถแจ้งการตอบรับเข้าประชุมได้ที่ : คุณดวงพร รักขพันธุ์

โทร. 084-6339911

E-mail: arunporns@gmail.com