สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560  ในการนี้ วช. จึงขอเชิญหน่วยงาน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://www.inventorday.nrct.go.th

ติดต่อสอบถาม ;

โทร.0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 508 และ 509