สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกาศรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาเอกในสาขา Applied mathematics, Physics, Biomedical Engineering, Materials Science, Polymer, Environmental Engineering, Chemistry, Elector chemistry and Environment จึงได้จัดสรรทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกสำหรับบุคคลภายนอก โดยสามารถขอรับทุนได้ไม่มีกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม : นางสาววลี สุขรัตนวงศ์

โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4470

โทรสาร. 0 2564 6339